Subsidie zonnepanelen loopt door in 2013

Subsidie zonnepanelen loopt door in 2013

Voor de subsidie zonnepanelen die op 2 juli werd opengesteld is veel animo. Er is voor ruim 21 miljoen euro aan aanvragen ingediend wat overeenkomt met het beschikbare budget voor 2012. Aanvragers die geen subsidie meer kunnen krijgen uit het budget van 2012, krijgen in 2013 subsidie uit het budget voor 2013. Particulieren die zonnepanelen aanschaffen om in hun eigen energiebehoefte te voorzien, kunnen 15% van het aankoopbedrag terugkrijgen. De regeling vloeit voort uit het Lenteakkoord.

De stand van zaken

Momenteel heeft Agentschap NL ruim 39.000 aanvragen ontvangen. 36.500 particulieren hebben vanaf 2 juli subsidie ontvangen. Daarmee zorgt de regeling voor 105.000 kWp duurzame energieopwekking. Er was vanaf 2 juli 2012 een bedrag van 21.550.000 euro aan subsidie beschikbaar voor de regeling zonnepanelen voor particulieren. Dit budget is inmiddels op. Particulieren die een volledige aanvraag indienden, of dat dat nog gaan doen in 2012, en buiten budget van 2012 vallen krijgen subsidie vanuit het budget voor 2013. Deze subsidie wordt zo spoedig mogelijk in 2013 verleend.

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van subsidie in 2012 kan nog tot 28 december 17.00 uur. Dit kan snel en gemakkelijk via het digitale eLoket. U kunt dit jaar nog subsidie aanvragen, maar de regeling loopt ook in 2013 door. In 2013 wordt opnieuw budget gepubliceerd. Agentschap NL zorgt ervoor dat consumenten zo snel mogelijk een besluit ontvangen op hun aanvraag. Meer informatie

Informatie over de subsidieregeling, het aanvragen en de afhandeling is te vinden op www.agentschapnl.nl/zonnepanelen
Financiële Steun

Subsidie Zon-PV 2010 (zonnepanelen)

U kunt in 2010 subsidieaanvragen indienen voor twee subcategorieën fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV):

  • Zon-PV klein: installaties groter of gelijk aan 1,0 kWp en kleiner of gelijk aan 15 kWp [≥ 1,0 kWp – ≤ 15 kWp].
    Deze categorie is geopend tot en met 1 november 2010, maar is inmiddels uitgeput.
  • Zon-PV groot: installaties groter dan 15 kWp en kleiner of gelijk aan 100 kWp [> 15 kWp – ≤ 100 kWp].

Deze categorie is geopend tot en met 1 november 2010, maar is inmiddels overtekend.

Overtekening zon-PV
De SDE-categorie zon-PV groot [> 15 kWp – ≤ 100 kWp] is meerdere malen overtekend. Aanvragen blijft formeel mogelijk tot en met 1 november 2010, 17.00 uur; dan sluit de regeling. Omdat er aanzienlijk meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt er geloot onder de aanvragen die op 31 mei 2010 tot 17.00 uur zijn binnengekomen. Honorering van nieuwe aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

Het beschikbare budget voor de categorie zon-PV klein [≥ 1 kWp – ≤ 15 kWp] is inmiddels volledig bestemd. Aanvragers hebben schriftelijk bericht ontvangen over subsidietoezegging danwel subsidieafwijzing. Aanvragen blijft formeel mogelijk tot en met 1 november 2010, 17.00 uur; dan sluit de regeling. Nieuwe aanvragen in de categorie zon-PV klein zullen op grond van budgetuitputting worden afgewezen.

Aanvragen subsidie

Voor een subsidieaanvraag in de categorie zon-PV maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier op deze website. U logt in met uw DigiD inlogcode voor particulieren of bedrijven en beantwoordt alle vragen. Vervolgens drukt u op de knop ‘klaarzetten’. U ziet meteen of er velden niet of onjuist zijn ingevuld of dat er bijlagen ontbreken. U kunt per formulier uitsluitend subsidie aanvragen voor één zon-PV-installatie. Het aanvraagformulier heeft een kopieerfunctie, voor het indienen van overeenkomstige aanvragen op verschillende adressen. Iedere afzonderlijke aanvraag moet op een apart aanvraagformulier worden ingediend. U moet akkoord gaan met de algemene voorwaarden [Pdf, 5,99 Kb] voor zon-PV. Als u namens iemand anders een aanvraag doet, moet u een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier [Pdf, 68,2 Kb] meesturen. Gebruikt u hiervoor niet het voorbeeldformulier van Agentschap NL? Let u dan goed op de strekking van de machtiging. Wordt u bijvoorbeeld uitsluitend gemachtigd voor het indienen van de aanvraag, dan wordt de beslissing op de aanvraag en overige correspondentie naar de aanvrager zelf gestuurd. Na controle maakt u de aanvraag definitief door op ‘indienen’ te drukken.

Veel vraag naar subsidie op zonnepanelen

7-4-2009

Gisteren opende SenterNovem de SDE-subsidiepot voor zonnestroom. Uit een eerste inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat de subsidie op zonnepanelen net als vorig jaar zeer populair is.

Dit jaar kon voor het eerst subsidie aangevraagd worden voor grote zonnepanelen met een piekvermogen van 15 tot 100 kilowatt. De subsidiepot van 26 miljoen euro voor deze grote zonnepanelen is ruim overtekend. Ook voor de categorie zonnepanelen van 0,601 tot 15 kilowatt -waar veel particulieren aanspraak op maken – is veel belangstelling. Maria van der Hoeven minister van Economische Zaken stelde dit jaar 88 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen.

Grote panelen

Meer dan duizend bedrijven vroegen subsidie voor de grote zonnepanelen van 15 tot 100 kilowatt. De 5 megawatt aan zonnepanelen waar subsidie voor beschikbaar is, is op de eerste dag al meerdere keren overtekend. Omdat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 6 april tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van: http://www.senternovem.nl/

2. Wat wil het kabinet?

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft haar ambities in het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat’ .

5. Komt er een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers voor particulieren?
Ja, het kabinet Balkenende-IV werkt aan twee nieuwe subsidieregelingen:

  • Subsidie voor zon-pv

Subsidie voor elektriciteit uit zonnepanelen (zon-pv) wordt waarschijnlijk geregeld in de regeling
Stimulering duurzame energieproductie (SDE). Bij zonne-elektriciteit gaat het om systemen die energie van de zon direct omzetten in elektriciteit.
De SDE-regeling stimuleert de opwekking van duurzame elektriciteit, waaronder windenergie en biomassa. De subsidie voor windenergie en biomassa is met name bedoeld voor ondernemers. De subsidie voor zonnestroom is hoofdzakelijk gericht op particulieren en moet de toepassing van deze vorm van duurzame elektriciteit stimuleren.
De SDE is een nieuwe regeling, die de regeling Milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP) vervangt. De SDE-regeling start waarschijnlijk begin 2008. De regeling valt onder het ministerie van Economische Zaken en maakt deel uit van het kabinetsprogramma ‘Schoon en zuinig’.

Tips En Ervaring 5

Tips En Ervaring 5

Een zonnepaneel is een mooie manier om een accu te laden. Het verbuik van de apparatuur (verbruikers) bepaald het vermogen van het zonnepaneel. Een zonnepaneel heeft niet zozeer directe zon nodig, wel daglicht, een dekzeil er overheen is natuurlijk funest voor je rendement. De meeste van die regelaars hebben ook een beveiliging die bepaalde apparaten uitschakelen als je accu gevaarlijk leeg raakt.

Tips En Ervaring 1

Tips En Ervaring 1

Zonnepanelen vangen zonne-energie op en zetten deze om in elektriciteit. Dit schitterende systeem produceert jaar in jaar uit elektriciteit. Zonnepanelen leveren elektriciteit. Deze elektriciteit is dezelfde als die waar bijvoorbeeld het scheerapparaat of een radio op draait. Voordelen van elektriciteit van zonnepanelen zijn dat zij geluidloze energiebronnen zijn en geen CO2 produceren. Daarnaast hebben de panelen geen onderhoud nodig en kunnen wel 20 jaar of langer meegaan.

Tips En Ervaring 3

Tips En Ervaring 3

Door het toepassen van een zonnepaneel op uw camper of caravan blijft uw accupakket beter en langer vol. Hierdoor wordt de levensduur van uw accupakket vele malen (jaren) langer.

Tips En Ervaring 4

Tips En Ervaring 4

Het geheim van het electriciteitsverbruik van de koeling is a) de isolatie en b) de efficientie van de compressor

a) een goede isolatie is ofwel DIK, ofwel opgebouwd met vacuumpanelen. Koelkast PUR isolatie dikte 100 mm, vrieskist 150 mm. Met Vacuumpanelen kan je dat reduceren tot zo’n 75 mm voor beide. Denk ook aan de isolatie tpv de deur.

b) effecientie van de compressor is merkgebonden en type gebonden, in ieder geval is een watergekoeld systeem efficienter dan een luchtgekoeld systeem.

Tips En Ervaring 2

Tips En Ervaring 2

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cellen (Grieks photos: licht, en Volt naar de eenheid van elektrische spanning). Afgekort wordt gesproken van PV systemen. Een andere vorm van PV zijn de elementen gemaakt met de dunnelaagtechnologie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van amorf silicium. Deze elementen hebben een lager rendement, maar zijn ook beduidend goedkoper. Het rendement van gangbare zonnecellen ligt tussen ca. 5 en 15%, waarbij de cellen met betere rendementen wel meestal onevenredig veel duurder zijn. Fotovoltaïsche zonnepanelen benutten zonlicht of daglicht, waarbij door de absorptie van fotonen in de zonnecellen een spanning ontstaat die wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

De fotovoltaïsch opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden (netgekoppeld systeem), in accu’s opgeslagen worden (voor verlichting of bijvoorbeeld voor communicatiesystemen op afgelegen plekken) of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven (autonoom systeem). Een zonnecel die met zijn esthetische kwaliteit bijzonder geschikt is voor zichtbare architecturale toepassingen, is de achtercontactcel. Die wordt zo genoemd omdat alle elektrische contacten op de achterzijde plaats vinden en de voorkant een nauwelijks zichtbaar metalen raster heeft, zonder storende dubbele metaalstroken. Dat resulteert ook in een grotere bruikbare oppervlakte van de cellen en hoeveelheid geleverde stroom.