Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings-, Betalings- en Garantievoorwaarden van webwinkel Humie Trading, gevestigd en kantoorhoudende aan de Schenck van Nijdeggenstraat 22, 5921 HZ Venlo, Nederland

De onderneming is ingeschreven in het handelsregister te Venlo onder nummer KvK-nr: 14097977

Artikel I – Toepasselijkheid en definities

1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van Humie trading. In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zonnepanelen en aanverwante zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.
2.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-de afnemer: de natuurlijk persoon of rechtspersoon. die overeenkomstig lid 1 van Humie trading aanbiedingen ontvangt of met Humie trading overeenkomsten sluit.
3.
In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
4.

Het door de afnemer voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Humie trading als zodanig voor het doen van verklaringen en/ of mededelingen aan de afnemer worden gehanteerd, totdat de afnemer Humie trading schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel II – Algemene voorwaarden van de afnemer en afwijkende afspraken
1.
De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing op de aanbiedingen en de met Humie trading gesloten overeenkomsten.
2.
Afspraken tussen Humie trading en de afnemer die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden indien en voorzover Humie trading deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel III – Aanbiedingen, overeenkomsten en prijzen
1.
Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. In aanbiedingen en acceptaties is steeds de prijs vermeld exclusief BTW, vervoerskosten e.d. tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de afnemer, heeft Humie trading het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.
Indien aan de afnemer voor of bij de aanbieding een demonstratie is gegeven of een model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden dan wel dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
3.
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen etc. Ingeval van verhoging van een of meer van deze factoren is Humie trading gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.
4.
Voor elke factuur geldt een minimum-faktuurbedrag. Op het moment van deponeren is dit bedrag vastgesteld op € 100,– exclusief BTW.
5.
De opgegeven prijzen gelden af magazijn, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 6.
Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, zijn eerst bindend indien deze door Humie trading schriftelijk zijn bevestigd.
6.
De prijzen op de prijslijsten en op onze website zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.Alleen de prijzen bevestigd in de schriftelijke offerte ondertekend door Humie Trading zijn bindend. Offertes blijven geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders gemeld.
Artikel IV – Eigendomsrecht, auteursrecht en merknaam 1.
Ingeval sprake is van op maat gemaakte produkten blijven de ontwerpen van die producten en aanverwante zaken te allen tijde eigendom van Humie trading, ook al wordt het ontwerpen en vervaardigen daarvan bij de afnemer in rekening gebracht.
2.
Indien de opdracht van afnemer vergezeld is van een ontwerp staat afnemer er voor in dat op het ontwerp geen octrooi-, of auteursrecht door derden is gevestigd en dat op geen enkele wijze door het in produktie nemen, dan wel plaatsing van het product inbreuk daarop kan worden gemaakt door Humie trading.
3.
Na de uitvoering van de overeenkomst is Humie trading niet verplicht tot bewaring van de in lid 1 genoemde zaken, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.
Door Humie trading wordt uitdrukkelijk het auteursrecht dan wel merkenrecht voorbehouden op alle bij de aanbieding verstrekte ontwerpen.
5.
Humie trading heeft het recht om alle door haar geleverde producten van een ­andere merknaam te voorzien.

Artikel V – Levertijd, levering en risico 1.
Opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.
Bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen kan de afnemer, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/ of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de afnemer Humie trading schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de afnemer Humie trading een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
3.
De levertijd begint op de dag waarop door afnemer een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeenkomst van Humie trading is ontvangen, echter niet eerder dan nadat door de afnemer is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst welke eerst door de afnemer tot stand moeten worden gebracht.
4.
Humie trading is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; de afnemer wordt daarvan schriftelijk door Humie trading in kennis gesteld.
5.
Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op de afnemer over zodra deze zaken het bedrijf van Humie trading hebben verlaten, ook indien franco levering is overeengekomen.
6.
De levering van alle producten geschiedt af magazijn, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.
Indien de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig de bij Humie trading in opdracht gegeven c.q. gekochte zaken afneemt, is Humie trading gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel VI – Overmacht 1.
Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Humie trading, kan Humie trading onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Humie trading grondstoffen, materialen of onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
2.
In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de afnemer is Humie trading bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel VII – Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
1.
Humie trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tengevolge van het plaatsen dan wel het gebruik van door Humie trading geleverde producten.

2.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Humie trading of haar leidinggevende ondergeschikten.
3.
Humie trading sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan door toedoen van hulppersonen waarvan Humie trading zich op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
4.
Humie trading sluit de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van gebruikte zaken die door Humie trading zelf, door derden of door de afnemer ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
5.
Alle zaken, zoals (bouw)-materialen en machines, kranen e.d, die door de afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Humie trading niet worden verzekerd. De afnemer is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur dat zij onder Humie trading rusten, danwel door haar gebruikt worden.
6.
De in lid 5 genoemde zaken blijven voor risico van de afnemer. De afnemer is jegens Humie trading aansprakelijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

Artikel VIII – Reklame 1.
Op de afnemer rust de uitdrukkelijke plicht om bij levering onmiddellijk en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 5 dagen na de aflevering, dan wel oplevering van de zaken te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
2.
Indien gedurende de eerste negentig dagen na levering onvolkomenheden in de geleverde produkten optreden zal de afnemer Humie trading hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Tijdens die periode heeft de afnemer ter keuze van Humie trading aanspraak op hetzij kosteloos herstel c.q. vervanging door Humie trading van de onvolkomenheden c.q. vervanging van de geleverde producten. De bewijslast van het niet goed functioneren berust bij de afnemer. Afnemer dient de melding onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering c.q. ontdekking te doen op straffe van verval van kosteloos herstel.
3.
Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van de pakbon c.q. factuurnummer franco aan Humie trading te worden geretourneerd. Bij gebreke van deze vermelding zullen de administratiekosten die Humie trading moet maken bij de afnemer in rekening worden gebracht.
4.
Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele verpakking, niet voorzien van eigen van de afnemer afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de afnemer van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.

Artikel IX – Betalingskondities
1.
De betaling van de door Humie trading te leveren of geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
De afnemer kan zich jegens Humie trading niet beroepen op verrekening.
3.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Humie trading gerechtigd rente in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag van 1,5 % per maand vanaf de dag waarop de afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
5.
Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.
Indien de afnemer in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid I, is de afnemer gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, onverminderd het recht van Humie trading de op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, te verhalen. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15 % van het factuurbedrag.
7.
Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de afnemer in geval van een faillissement (s-aanvrage), een (aanvrage tot) surseance van betaling of ( verzoek om) toelating tot de WSNP, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer of onder curatelestelling van de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist van rechtswege, in verzuim.
8.
In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Humie trading het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

Artikel X – Zekerheidsstelling
1.
Indien Humie trading goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Humie trading voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek en ten genoege van Humie trading zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
2.
Nadat de door Humie trading gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken en zekerheidsstelling heeft niet plaatsgevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en kan Humie trading de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Humie trading op volledige schadevergoeding.

Artikel XI – Eigendomsvoorbehoud
1.
Behoudens het bepaalde in lid 2 zal de eigendom van de zaken op de afnemer overgaan bij de levering.
2.
Zolang de afnemer geen volledige betaling heeft verricht van alle vorderingen betreffende de krachtens deze of eerdere overeenkomsten geleverde of te leveren zaken of krachtens deze of eerdere overeenkomsten ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen ‘Negens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, blijven de zaken voor risico van de afnemer en blijven zij eigendom van Humie trading
3.
De afnemer is, zolang algehele betaling aan Humie trading niet heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de door Humie trading geleverde zaken te vervreemden, met een beperkt recht te bezwaren of anderszins aan een derde in gebruik te geven of af te staan. De afnemer is echter wel bevoegd om de geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening in eigendom aan een derde over te dragen, dan wel deze bij diens afnemers te plaatsen.
4.
Indien de afnemer de in lid 2 vermelde verplichtingen niet nakomt is Humie trading bevoegd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Humie trading op volledige schadevergoeding.
5.
De afnemer is verplicht om de zaken waarvan Humie trading (nog) de eigendom heeft deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit de verzekeringsovereenkomst dienen door de afnemer op eerste verzoek en onvoorwaardelijk aan Humie trading te worden overgedragen.
6.
Indien algehele betaling aan Humie trading heeft plaatsgevonden zoals bedoeld in lid 2, wordt door Humie trading op deze zaken uitdrukkelijk een bezitloos pandrecht voorbehouden indien de afnemer nog uit anderen hoofde niet aan zijn verplichtingen jegens Humie trading heeft voldaan.

Artikel XII – Retentierecht
Humie trading is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van de afnemer onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden tot al hetgeen Humie trading toekomende uit hoofde van de gesloten of andere overeenkomsten door de afnemer geheel zal zijn voldaan.

Artikel XIII – Consumententransacties
Indien de afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij vallen binnen het bereik van artikeI 6:236B.W.

Artikel XIV – Verjaring
Vorderingsrechten van de afnemer verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel XV – Geschillen en toepasselijk recht
1.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Humie trading is Nederlands Recht van toepassing.
2.
Ten aanzien van geschillen die tussen Humie trading en de afnemer mochten ontstaan is de arrondissementsrechtbank te Roermond bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen.

Wettelijke bedenktijd:
Conform de wettelijke bepalingen in de Colportagewet heeft u een termijn van zeven werkdagen waarbinnen U de koop, zonder opgaaf van redenen, kunt ontbinden.
Indien de goederen reeds verzonden zijn, zijn de kosten van verzending, retournering en rembours voor Uw rekening.
In het geval dat U reeds betaald heeft, zal humie trading binnen dertig dagen de betaling terugstorten. Wij brengen U dan wel € 2,50 administratie en orderverwerkingskosten in rekening.
De termijn van zeven werkdagen gaat in op de dag waarop U de goederen heeft ontvangen.

 

Garantievoorwaarden:

4.1. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Humie trading verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Humie trading zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen.

4.2. Op gerepareerde artikelen wordt één maand garantie verstrekt.

4.3. Gebreken die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, vallen, verkeerde netspanning of blikseminslag vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt tevens wanneer u binnen de garantietermijn het artikel zelf repareert of door derden laat repareren.

4.4. Eventuele te maken verzendkosten of andere kosten zijn voor rekening van de koper. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen.
4.5. Gerepareerde of een vervangend artikel worden uitsluitend afgestaan wanneer u een reparatiebon kunt overhandigen. Indien het artikel opgestuurd dient te worden, geldt het PTT-verzendformulier als ons bewijs van afgifte.

4.6. Indien door Humie trading geconstateerd wordt dat het te repareren artikel NIET defect is, maar dat de oorzaak van het niet goed functioneren van het artikel door andere oorzaken te verwijten valt, zal Humie trading zowel onderzoekskosten als gemaakte arbeidskosten en eventuele overige kosten in rekening brengen bij de klant.

4.7. U heeft een defect product. (geen D.O.A.) Carry-in garantie. Humie trading geeft op het gehele assortiment een garantie periode van 1 jaar. ( carry-in ) Carry-in-garantie houdt in dat u er zelf zorg voor moet dragen dat een defect artikel in het bezit komt van de leverancier. (Humie trading) Voor retour zendingen houdt dit mede in dat u de risico’s en kosten draagt. Het is mogelijk wanneer u met de TPG-Post verzendt een pakket te laten verzekeren tegen schade en /of diefstal.

4.8. U heeft een defect product ontvangen? ( D.O.A.) Het kan voorkomen dat u een D.O.A. aantreft, wat betekent Dead On Arrival. Een D.O.A. is een artikel wat defect is /gaat binnen één week na aankoop. Er is dan geen ruiling voor een ander artikel mogelijk. Het artikel dient tevens binnen dezelfde periode van 1 week weer in het bezit te zijn van Humie trading. Wanneer er twijfel bestaat dat het product inderdaad een D.O.A. is, dan kunt u contact opnemen met Humie trading. U kunt het artikel, samen met een kopie van de aankoopnota direct aan ons retour zenden. Het artikel moet degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons retour gezonden worden. Wanneer dit niet het geval is, zal de aangeboden zending niet worden geaccepteerd.

4.9. Onsite-garantie. Er zijn verschillende fabrikanten waar een on-site garantie op geldt. On-site garantie houdt in dat wanneer er een gebrek of defect zich voordoet, u dit direct af kunt handelen met de fabrikant. Een voordeel van on-site-garantie is de snellere afhandeling.